«فولاد مبارکه» بیشترین رکورد تولید در ایام کرونا در محیطی ایمن و سالم

مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست فولاد مبارکه گفت: با شیوع کرونا و نظارت واحد HSE سعی کردیم

بیشتر بخوانید