در مرکز ملی داده‌های اقیانوسی و دریایی
سامانه نرم‌افزاری مدیریت گشت‌های دریایی راه اندازی شد

سامانه نرم‌افزاری «مدیریت گزارش‌های گشت‌های دریایی» در مرکز ملی داده‌های اقیانوسی و دریایی ‏پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی راه‌اندازی

بیشتر بخوانید