آزادسازی پهنه معدنی جنوب خراسان شمالی طی آینده نزدیک

ابراهیمی با اشاره به اینکه چند سالی است که پهنه جنوب استان در حال مطالعه توسط سازمان زمین شناسی است،

بیشتر بخوانید