معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان تشریح کرد:
قراردادهای ذوب آهن برای خرید پساب های شهرهای اطراف

معاون بهره برداری و عضو هیأت مدیره ذوب آهن اصفهان گفت: در حال حاضر شرکت ذوب آهن اصفهان حدود ۵۰۰

بیشتر بخوانید