ساختار سه بعدی پروتئین دو ماهی ايرانی شناسایی شد

پژوهشگران مرکز تحقیقات بیوشیمی-بیوفیزیک دانشگاه تهران موفق به شناسایی ساختار سه بعدی پروتئین های نوین و بومی در کشور شدند

بیشتر بخوانید