طرح ارتقای توربین‌های گازی و تطبیق با شرایط محیطی توسط وزیر نیرو افتتاح شد

طرح ارتقای اساسی توربین‌های گازی برای تطبیق با شرایط محیطی محل نصب به کمک بازچینی پره‌های ثابت کمپرسور پیش از

بیشتر بخوانید