مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی:آماده باش کمیته شرایط اضطراری نفت مرکزی

مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران گفت: کمیته شرایط اضطراری این شرکت به صورت مستمر تا پایان بحران و کنترل

بیشتر بخوانید