تفاهم‌نامه به‌کارگیری تلمبه‌های چند فازی ساخت داخل بین مناطق نفت‌خیز جنوب و پتروایران به امضا رسید

تفاهم‌نامه به‌کارگیری تلمبه‌‌های چند فازی ساخت داخل بین شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب و شرکت توسعه پترو ایران به امضا

بیشتر بخوانید