نگرانی سومین پالایشگاه نفت بزرگ جهان از حمله به نفت عربستان

با این که کانادا صاحب سومین ذخایر نفت بزرگ جهان است اما بزرگترین پالایشگاه این کشور از حمله به تاسیسات

بیشتر بخوانید