فریدون مجلسی مطرح کرد:
مدیران سفارشی ریشه پتروشیمی را می زنند!

روش سفارش این مجلسی و آن دولت‌مرد برای انتصاب به قدری هزینه‌ساز است كه «مدیران نا آشنا به امور مربوط

بیشتر بخوانید

محمد غرضی، وزیر اسبق نفت:
دخالت نمایندگان مجلس در انتصاب ها باید محدود شود

محمدغرضی عنوان کرد:وظیفه نمایندگان مجلس قانونگذاری و نظارت است نه فشار برای انتصاب مدیران غیر متخصص ؛یعنی اگر همین نقیصه

بیشتر بخوانید