۲۰۲۰ سال مهمی برای نفت خواهد بود

سال ۲۰۲۰ در حالی آغاز شده که بازار نفت بیش از همیشه غیرقابل پیش بینی است. به گزارش ” آوای

بیشتر بخوانید