عملکرد فجر انرژی خلیج فارس بر اقتصاد ملی

شرکت فجر انرژی خلیج فارس با حفظ سقف تولید ۶ میلیون مگاوات ساعت برق، گام های جدیدی را در توسعه

بیشتر بخوانید