در سفر یک روزه مدیرعامل شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین صورت گرفت؛
بازدید از شرکت های شکر شاهرود و زرین ذرت

دکتر مهدی آزادوای؛ مدیرعامل شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین برای بازدید از آخرین وضعیت شرکت های زیر مجموعه به

بیشتر بخوانید