معاون بهره برداری شرکت تاکید کرد:
با رکورد های سال گذشته برای جهش تولید در سال جدیدآماده هستیم

مهرداد تولائیان گفت : ذوب آهن اصفهان در سال 98 موفق شد شرایط تولید خوبی را تجربه کند و رکوردهای

بیشتر بخوانید