با هدف استمرار تولید ایمن گاز؛تعمیرات مراکز تاسیساتی خانگیران به پایان رسید

تعمیرات اساسی مراکز تاسیساتی منطقه عملیاتی خانگیران با هدف استمرار تولید ایمن گاز مورد نیاز شبکه سراسری و حفظ تولید

بیشتر بخوانید