سوء استفاده از سامانه کاداستر معادن
از صادرات کوه تا فعالیت بی ضابطه معادن!

سامانه کاداستر معادن که تقریبا تمام کشور را بصورت معدن در نظر گرفته است و هیچ کاربری و نیاز دیگری

بیشتر بخوانید