معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی کشور :
ارائه خدمات به صورت الکترونیکی در دستور کار دولت

معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: کارهای خوبی در بندرانزلی صورت گرفته و شاهد آن هستیم که

بیشتر بخوانید