تلخی خشکسالی به کام نخلداران سیستان و بلوچستان

کاهش متوالی بارندگی و تداوم خشکسالی در ۲ دهه اخیر، سیستان و بلوچستان را با مشکل زیادی روبرو کرد که

بیشتر بخوانید