قدردانی رئیس جمهوری از کارکنان و مدیریت صنعت نفت و تحقق اهداف در سال جهش تولید

رئیس جمهوری با قدردانی از کارکنان و مدیریت صنعت نفت گفت: آمریکا نمی‌تواند ملت ما را به زانو در بیاورد،

بیشتر بخوانید