توزيع بسته غذايی در حوزه مسؤليت های اجتماعي توسط شركت صنعتی و معدنی توسعه فراگير سناباد

مهندس محمد مدني فر، مديرعامل شركت صنعتي و معدني توسعه فراگير سناباد ضمن بيان وظايف شركت در راستاي فعاليت هاي

بیشتر بخوانید