کارشناسان وزارت نفت عراق در ایران، دوره آموزشی توربین های گازی گذراندند

دوره آموزشی بین المللی توربین های گازی در قالب همكاری های دو جانبه کشورهای ایران و عراق در حوزه صنعت

بیشتر بخوانید