فولاد اکسین به عنوان واحد صنعتی سبز در سطح ملی انتخاب شد

شرکت فولاد اکسین خوزستان از سوی سازمان ملی حفاظت محیط زیست به عنوان واحد صنعتی سبز در سطح ملی انتخاب

بیشتر بخوانید