اتاق بازرگانی تهران و سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی؛دست همکاری پارلمان بخش خصوصی و بازوی پژوهشی وزارت علوم

اتاق بازرگانی تهران و سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی برای ارائه خدمات پژوهشی و فناوری به اعضای اتاق تهران و

بیشتر بخوانید