کاظم خاوازی خبر داد :
خسارت های نوظهور در کشاورزی با تداوم تغییرات اقلیمی

وزیر جهاد کشاورزی گفت: با توجه به تداوم تغییرات اقلیمی طی سه سال گذشته و به تبع آن گزارش بروز

بیشتر بخوانید