انجام ۱۷۵۰ فعالیت در اورهال امسال در امور تغلیظ مجتمع مس سرچشمه رفسنجان

معاون عملیات و مدیر اورهال امور تغلیظ مجتمع مس سرچشمه رفسنجان گفت: در اورهال امسال ۱۷۵۰ فعالیت در امور تغلیظ

بیشتر بخوانید