رئیس سازمان برنامه و بودجه:
تخصیص٣٠٠ میلیارد تومان برای تغذیه دانشجویان

رئیس سازمان برنامه و بودجه از تخصیص ۳۰۰ میلیارد تومان تا پایان سال جاری به تغذیه دانشجویان خبر داد. به

بیشتر بخوانید