تعویض اویل کولرهای توربین سولزر مرکز انتقال نفت شماره 4 منطقه اصفهان

اویل کولرهای (oil cooler) توربین سولزر شماره 3 مرکز انتقال نفت شماره 4 مارون ـ اصفهان (شهید مرزبان ایذه) تعویض

بیشتر بخوانید