بانك صنعت و معدن: بهترین راهكار برای وصول مطالبات، ايجاد تعامل مثبت با مشتريان است

اصغر پاك طينت عضو هيات مديره بانك صنعت و معدن گفت: مذاکره، استمهال و يا اقدام قانوني و حقوقي راهکارهاي

بیشتر بخوانید