مدیرعامل صندوق ضمانت صنایع کوچک: ضمانت 214 میلیارد تومان تسهیلات صنایع کوچک در سال گذشته

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک در نشست خبری مدیر عامل صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران گفت:

بیشتر بخوانید