پول نفت طبقه ویژه سرمایه داری ایجاد کرد

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: نفت نباید در بودجه برای هزینه های جاری صرف شود بلکه پول

بیشتر بخوانید