افتتاح واحد پروفیل شرکت گسترش صنایع قائن با تسهيلات بانك صنعت و معدن

واحد پروفیل شرکت گسترش صنایع قائن در شهرک صنعتی قائن كه توسط بانك صنعت و معدن تأمين مالي شده است

بیشتر بخوانید