عضو اتاق بازرگانی ایران:ضرورت حذف موانع برای رونق سرمایه گذاری بخش خصوصی در بنادر کوچک

عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: افزایش خدمات رسانی و تسریع در انجام آن و از سوی حذف پیچیدگی ها و

بیشتر بخوانید