مدیرعامل نفت پارس؛ داوطلب تزریق واکسن کرونای ایرانی

«خلیلی» مدیرعامل نفت پارس وابسته به ستاد اجرایی تزریق واکسن کرونا سومین داوطلب تزریق واکسن کرونای ایرانی بود.

بیشتر بخوانید