بانک ملت اعلام کرد؛ تمدید زمان اجباری شدن استفاده از رمز پویا در تراکنش های مبتنی بر کارت

توضیحات: مهلت زمانی اجباری شدن استفاده از رمز پویا در تمامی تراکنش های مبتنی بر کارت در بانک ملت دو

بیشتر بخوانید