قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی تأکید: لزوم تخصیص سرمایه به صورت ارز به صندوق ضمانت صادرات ایران

قائم مقام وزیر صنعت ، معدن وتجارت در امور بازرگانی با اشاره به اینکه ریال را باید از صادرات حذف

بیشتر بخوانید