عضو اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد:
رشد سرمایه گذاری در پسکرانه بنادر با تجهیز ناوگان حمل ونقل

عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: تجهیز ناوگان حمل و نقل ریلی و جاده ای می تواند باعث رشد سرمایه گذاری

بیشتر بخوانید