شاخص های مهم تبلیغات میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مورد بررسی قرار گرفت

سومین جلسه ستاد فضای مجازی سازمان ،برگزار شد. در این جلسه که به صورت ویدئو کنفرانس و با حضور استان

بیشتر بخوانید