قاچاق روزانه ۷ میلیون لیترسوخت به همسایگان شرقی و غربی

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران معتقد است روزانه هفت میلیون لیتر سوخت از کشور به همسایگان غربی و شرقی

بیشتر بخوانید