برنامه فولاد مبارکه برای تأمین اکسیژن مورد نیاز بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

شرکت فولاد مبارکه در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی خود اکسیژن مورد نیاز بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی

بیشتر بخوانید