تأمين اعتبار 15 ميليارد يورو بانك صنعت و معدن در دولت تدبير و اميد دربخش های زیر ساختی و صنعتی

دكتر حسين مهري رئيس هيات مديره و مديرعامل بانك صنعت و معدن درجريان بازديد از صنايع استان همدان ، در

بیشتر بخوانید