خبر خوب برای کارکنان قرارداد مدت موقت نفت

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت گفت: متمم کمک‌رفاهی، ایاب و ذهاب و تفاوت تطبیق کارکنان قراردادی مدت

بیشتر بخوانید