فولاد هرمزگان تامین اکسیژن بیمارستان کودکان را بعهده گرفت

مدیر مرکز آموزشی و پژوهشی کودکان بندرعباس گفت: با تأمین مخزن 10500 لیتری اکسیژن، تأمین اکسیژن مورد نیاز بیمارستان کودکان

بیشتر بخوانید