میزبانی بورس انرژی ازعرضه بیش از ۱۵۰ هزار تن انواع فرآورده هیدروکربوری

بورس انرژی ایران، امروز شاهد عرضه بیش از ۱۵۵ هزار تن انواع فرآورده هیدروکربوری خواهد بود. به گزارش ” آوای

بیشتر بخوانید