عضو کمیسیون انرژی مجلس
نباید از سیاست صادرات نفت عدول کرد

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان این که دربودجه سال آینده باید فروش یک میلیون و نیم بشکه

بیشتر بخوانید