وزیر اقتصاد با اشاره به ثبات نسبی اقتصاد کشور:مرهون از خود گذشتگی مردم و همکاری بخش خصوصی هستیم

وزیر امور اقتصادی و دارایی همیاری و از خودگذشتگی مردم و همکاری مناسب بخش خصوصی با نظام اجرایی کشور را

بیشتر بخوانید