تشریح ‫اقدام‌های بسیج شهید تندگویان در مقابله با کرونا

حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان (وزارت نفت – جنوب) و پایگاه‌های تابع با تشکیل گروه‌های جهادی مجهز به تجهیزات ضدعفونی

بیشتر بخوانید