اولین انتشار صکوک سبز برای تامین مالی پروژه های برق آبی در مالزی

شرکت تلکوسانگ هیدرو با موفقیت ۴۷۰ میلیون رینگیت اوراق مالی اسلامی میان مدت منتشر کرد. به گزارش آژانس رویدادهای مهم

بیشتر بخوانید