جلوگیری از برداشت غیرمجاز ۱۶۵ میلیون متر مکعب آب از سفره‌های زیرزمینی خراسان رضوی

با انسداد ۷۵۰ حلقه چاه غیرمجاز در پنج ماه اول سال جاری، از برداشت غیرقانونی ۱۶۵ میلیون و ۷۹۳ هزار

بیشتر بخوانید