آشنایی با امور صنعتی از ویژگی های اصلی فاطمی امین است

رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران امیدوار است با حضور وزیر جدید در وزارتخانه صمت اوضاع برای بخش معدن سروسامان

بیشتر بخوانید