در بانک پارسیان مطرح شد ؛
حرکت به سمت بانکداری ایده آل متناسب با نیازهای فرهنگی کشور

اولین نشست تخصصی” نقد روش بانکداری مرسوم و تبیین روش مطلوب بانکداری اسلامی” با همکاری مرکزآموزش و تحقیقات بانکداری اسلامی

بیشتر بخوانید